Amdanom ni

Sefydlwyd Positif yn 2006 gan un o ymgynghorion materion cyhoeddus a chyfathrebu mwyaf profiadol Cymru, Daran Hill. Rydym yn cwmni wedi ei leoli yng Nghymru sy'n arbenigo mewn materion cyhoeddus, cyfathrebu a gwaith ymgynghori. Mae’r cwmni wedi tyfu flwyddyn ar flwyddyn fel ei fod bellach y cwmni ymgynghori gwleidyddol mwyaf yng Nghymru ac rydym wedi darparu gwasanaethau cyfathrebu a materion cyhoeddus i fwy na 250 o sefydliadau yn y sectorau preifat, gwirfoddol a chyhoeddus.

Mae Positif yn cynnig cyngor, gwybodaeth a deallusrwydd arbenigol i gleientiaid ar bob agwedd o Gymru a bywyd gwleidyddol ac amrediad cynhwysfawr o wasanaethau.

Mae'r gair 'Positif' yn adlewyrchu'n agwedd ac arddull busnes. Rydym yn gwmni agored, tryloyw, cyfrifol a moesol. Ein nod creiddiol yw gwneud gwahaniaeth positif i'n cleientiaid a phobl Cymru.

Cod ymddygiad

Buom yn aelodau llawn o Gymdeithas yr Ymgynghorwyr Gwleidyddol Proffesiynol (APPC) ers Mis Mawrth 2007. Yr APPC yw'r corff sy'n cynrychioli ac yn rheoli ymarferwyr materion cyhoeddus yn y sector ymgynghori ledled Prydain ac mae ein haelodaeth yn dysteb o'n hymroddiad i gydymffurfio a chael ein gweld yn cydymffurfio gyda'r safonau uchaf posib o ran atebolrwydd, tryloywder a moesoldeb. Mae ein holl waith yn cydymffurfio gyda Chod Ymddygiad yr APPC. Rydym hefyd wedi gweithio o fewn yr APPC i sicrhau bod eu safonau yn cael eu gweithredu'r un mor drwyadl yng Nghymru ag yng ngweddill y Deyrnas Unedig.

Sefydliadau Diwydiant

Gweithiwn yn egnïol gydag ymarferwyr materion cyhoeddus a chyfathrebu o gwmnïau a sefydliadau eraill, a rhanddeiliaid gwleidyddol a chyfryngol, i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd, dilysrwydd ac asbri'r proffesiynau materion cyhoeddus a chysylltiadau cyhoeddus yng Nghymru.

Rydym wedi cefnogi a helpu datblygiad Public Affairs Cymru, (PAC), y corff proffesiynol ar gyfer ymarferwyr materion cyhoeddus yng Nghymru, ers ei sefydliad yn 2006. Mae Daran Hill a Rhodri ab Owen wedi Cadeirio’r Pwyllgor Gwaith ac mae aelodau staff Positif wedi chwarae rhan yn y pwyllgor. Rydym hefyd yn aelodau o'r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR), y corff sy'n hyrwyddo ymarfer gorau yn y sector cysylltiadau cyhoeddus.

Cwmni moesol

Ym mis Mai 2014 Positif oedd y cwmni cynghori gwleidyddol cyntaf yng Nghymru i lofnodi’r Siarter Datblygu Cynaliadwygan gadarnhau ein cymwysterau fel cwmni moesol. Rydym yn ymdrechu i fod yn gwmni gonest a thryloyw yn ein gwaith ac yn croesawu’r gydnabyddiaeth ein bod yn gwmni cynaliadwy, gan chwarae ein rhan wrth wella lles Cymru.